's Werelds grootste leverancier van Veel Geluk | Gratis verzending vanaf € 50,-

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Vinden we zelf ook fijn.

DEFINITIES.

Artikel 1

We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo simpel en helder mogelijk te houden. Het is dus niet nodig je om de oren te slaan met definities. Maar wel leuk.

1. Klant. Koning.

2. Service. Onze obsessie.

3. Specialisme. Onze specialiteit.

4. Ambacht. Dat voeren wij uit.

5. Geluk. Ons doel.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER.

Artikel 2

Wij zijn Hoefijzers.nl B.V.

1. Wij zijn ook:GoodLuckHorseshoes.comGoodLuckHorseshoes.nlHoefijzers.nlGiantLuck.comGoodLuck.giftLovelties.com.

2. Je kunt ons zo bereiken: 
+31 (0)35 622 18 64 
info@goodluckhorseshoes.com 
Kerklaan 4E
1211 PP Hilversum 
Nederland 
Facebook.com/goodluckhorseshoesNL

AANSPRAKELIJKHEID.

Artikel 3

Wij doen ons best om onze producten zo mooi en goed mogelijk naar je te verzenden. Toch kan het voorkomen dat er eens iets mis gaat, er is tenslotte veel mensenwerk bij. Stuur ons een berichtje of bel ons om te overleggen over het probleem, dan komen we er graag samen met je uit.

We geven op elk gedragen hoefijzer onze unieke geluksgarantie (lees meer), maar een hoefijzer heeft soms wel eventjes de tijd nodig om zijn geluk te verspreiden. Geef het daarom een jaar de tijd voordat je (of de ontvanger van het cadeau) oordeelt of het ijzer geluk heeft gebracht of niet. Heel soms komt het voor dat een gelukshoefijzer zijn werk niet heeft gedaan, in dat geval sturen we zonder gedoe een nieuwe op die wél geluk brengt.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

Artikel 4

Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door hoefijzers.nl. Hoefijzers.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt hoefijzers.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvagst van de bestelling. De administratie van hoefijzers.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan hoefijzers.nl vertrekte opdrachten en gedane betalingen en van door hoefijzers.nl verrichte leveringen. Hoefijzers.nl erkent dat electronische communictie als bewijs kan dienen. De online orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

1. een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten

2. de prijs van het product

3. klantgegevens als naam, klantnummer , faktuur- en afleveradres

4. emailadres en tel. klant

5. emailadres / telefoonnummer waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

PRIJZEN EN BETALING.

Artikel 5

Hoefijzers.nl behoudt zich het recht voor daar waar nodig prijswijzigingen door te voeren voor zowel haar eigen producten alsmede voor de verzendkosten. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en administratie- en verzendkosten binnen Nederland. Betaling door de klant geschiedt bij voorkeur vooraf door middel van Ideal, Creditcard of PayPal. Voor zakkelijke klanten is een betaling middels bankoverschrijving is ook mogelijk, in alle gevallen geldt een max. betalingstermijn van 7 dagen. Indien wij de betaling niet hebben ontvangen kan de geluksgarantie niet worden geactiveerd. Bij niet nakoming door de klant van hetgene omtrent betaling is overeengekomen, is hoefijzers.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van hoefijzers.nl te weigeren.

LEVERING EN LEVERTIJDEN.

Artikel 6

Wijze van levering en geschatte leveringsduur staan vermeld in onze Veel Gestelde Vragen, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met de klant. De door hoefijzers.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

EIGENDOM VAN PRODUCTEN, BEELDMERKEN ETC.

Artikel 7

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van hoefijzers.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overenkomst geleverde zaken volledig aan hoefijzers.nl zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op ontvanger over. Klant en/of ontvanger dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten die rusten op de door hoefijzers.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

KLANTGEGEVENS (WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS).

Artikel 8

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegeven zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Betaalgegevens zoals creditcard-, bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door hoefijzers.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen. De klant kan desgewenst inzage krijgen in de gegevens die door hoefijzers.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van hoefijzers.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

OVERMACHT.

Artikel 9

Hoefijzers.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld (voorbeelden hiervan zijn: brand, systeem/netwerkstoring, ernstige transportvertraging bv. door slecht weer, staking of het niet tijdig aanleveren van materialen door leveranciers).